Warunki ogólne

Warunki ogólne świadczenia usług tłumaczowskich

1. Biuro Tłumaczeń: „Translex” (dalej: „Translex”) wykonuje tłumaczenia pisemne
i ustne zgodnie z niniejszymi Warunkami ogólnymi oraz z przyjętymi dobrymi praktykami.

1.1. Wszystkie tłumaczenia wykonywane są przez „Translex” po otrzymaniu od Klienta zlecenia w formie pisemnej złożonego na daną usługę i przesłanego drogą elektroniczną, faksem lub pocztą oraz na podstawie zlecenia złożonego ustnie lub pisemnie w siedzibie biura.

1.2.Wypełniony formularz zamówienia podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania Klienta.

1.3. Brak pisemnego zamówienia zwalnia „Translex” z obowiązku wykonania usługi.

Poufność

2. Z wyjątkiem materiałów powszechnie dostępnych (publikacje prasowe i internetowe, ogólnie dostępne akty prawne itp.), wszystkie dokumenty i materiały pomocnicze powierzane przez Klienta oraz treść spotkań tłumaczonych przez tłumaczy ustnych są traktowane jako poufne i nie są w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.

2.1. Na życzenie Klienta „Translex” może dostarczyć odrębny dokument stanowiący zobowiązanie do zachowania poufności.

Wykonywanie tłumaczeń pisemnych

3. Jednostką rozliczeniową tłumaczeń zwykłych jest określona (umową lub zamówieniem) liczba znaków wraz ze spacjami na stronie.

3.1. Jedna strona tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego) liczy 1125 znaków wraz ze spacjami. Każdą rozpoczętą stronę liczy się jako całą.
3.2. Jedna strona tłumaczenia zwykłego liczy 1600 znaków ze spacjami.

3.3. Podstawą rozliczenia z Klientem jest liczba stron w gotowym tłumaczeniu. Liczba stron tłumaczenia zwykłego jest obliczana z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, a liczba stron tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego) jest zaokrąglana do pełnej strony (zawsze w górę).

3.4. Obliczanie liczby stron tłumaczenia:

a) MS Word: za pomocą funkcji „Statystyka wyrazów”;
b) MS Excel i PowerPoint: zawartość jest przenoszona i liczona w MS Word;
c) inne formaty: według indywidualnych ustaleń;
d) tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe): według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego. (Dz.U. nr 273, poz.2702, z dnia 27.12.2004 r.)

3.5. Tłumaczenia specjalistyczne wykonywane przez tłumaczy specjalizujących się w danych dziedzinach weryfikowane sa przez specjalistów jak ekonomiści, prawnicy lub lekarze lub wykonywane sa przez tłumaczy z ukończonymi szkoleniami specjalistycznymi. Tłumaczenia specjalistyczne (np. prawnicze, ekonomiczne, medyczne lub techniczne) objęte są dodatkiem specjalistycznym w wysokości 30% wartości tłumaczenia.

3.6. Tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe) wykonywane są przez tłumaczy przysięgłych wpisanych na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej, wykonujących swój zawód w poszanowaniu zasad prawa polskiego, dotyczącego tłumaczy przysięgłych, Kodeksu Polskiego Tłumacza Przysięgłego i zgodnie z ustawa z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego. (Dz.U. nr 273, poz.2702, z dnia 27.12.2004 r.)

3.7. Tłumaczenia przysięgłe są wykonywane na podstawie okazanego oryginału lub z kopii/skanu.

3.8. Zlecenia wykonywane w trybie zwykłym są przekazywane Klientowi do godziny 17.00 w dniu realizacji zlecenia lub według indywidualnych ustaleń.

3.9. Cena tłumaczenia pisemnego nie obejmuje przygotowania tekstu do publikacji, które wymaga dodatkowej korekty.

3.10. Jeśli Klient wstrzyma realizację tłumaczenia w trakcie jego wykonywania, jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za rzeczywiście wykonaną pracę oraz do zwrotu innych kosztów poniesionych przez „Translex” w związku z przygotowaniem do świadczenia zamówionych usług.

3.11. Reklamacje należy zgłoszać w formie pisemnej z wyszczególnieniem reklamowanych uchybień w ciągu 7 dni roboczych od daty dostarczenia tłumaczenia do Klienta przez „Translex”.

Odpowiedzialność i prawa autorskie

4. Odpowiedzialność materialna za wszelkie ewentualne szkody związane z dostarczeniem wadliwego tłumaczenia przez Translex” jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) należnego za wykonanie tego tłumaczenia.

4.1. Odpowiedzialność odszkodowawcza nie obejmuje błędów w tłumaczeniach wykonywanych w trybie superekspresowym. Klient zamawiający tłumaczenie w trybie superekspresowym przyjmuje ryzyko wystąpienia błędów w tłumaczeniu. „Translex” jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia ewentualnych wad tłumaczenia.

4.2. Majątkowe prawa autorskie do wykonanego tłumaczenia są przenoszone na Klienta bezpośrednio po uregulowaniu pełnej kwoty należności na podstawie faktury wystawionej przez Translex.

Wykonywanie tłumaczeń ustnych

5. Czas pracy tłumacza liczy się od godziny, na którą został zamówiony i zgłosił się, aby wykonać zlecenie, do godziny, w której został zwolniony z wykonywania tłumaczenia, i obejmuje wszystkie ewentualne przerwy w tłumaczeniu (np. przerwy na posiłki, przerwy w spotkaniu, czas przejazdu tłumacza z Klientem).

5.1. Jednostką rozliczeniową w przypadku tłumaczeń ustnych jest 1 godzina zegarowa. Każda rozpoczęta godzina tłumaczenia traktowana jest jako cała. Stawki za tłumaczenie ustne naliczane są blokowo. Minimalny czas tłumaczenia wynosi 2 godziny.

5.2. Każdy rozpoczęty blok jest rozliczany jako cały (dwugodzinny) blok.

5.3. Fakt nieskorzystania z usług zamówionego tłumacza nie zwalnia Klienta z obowiązku poniesienia pełnych kosztów wynajęcia tłumacza.

5.4. W wypadku odwołania przez Klienta zamówionego tłumaczenia w dniu wykonania usługi Klient jest zobowiązany do zapłaty pełnej sumy wynagrodzenia. Jeśli Klient odwoła tłumaczenie w dniu poprzedzającym usługę, jest zobowiązany do zapłaty 50% sumy wynagrodzenia.

5.5. W wypadku tłumaczeń wyjazdowych Klient jest zobowiązany do zorganizowania wyjazdu dla tłumacza i ponosi koszty jego przejazdu, zakwaterowania i posiłków na miejscu tłumaczenia.

5.6. W razie konieczności dojazdu lub powrotu w dniu innym niż dzień tłumaczenia, „TransleX” zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za czas spędzony przez tłumacza w podróży.

5.7. Wynagrodzenie za pracę tłumacza ustnego w dni wolne od pracy lub w nocy (od 22.00 do 6.00) wynosi dwukrotność normalnej stawki za tłumaczenie, a w soboty dodatkowo 50% stawki za tłumaczenie.

5.8. Klienci korzystający z usług „Translex” zobowiązują się przez 12 miesięcy od daty ostatniego zlecenia nie kontaktować się bez pośrednictwa „Translex” z tłumaczami ustnymi zaangażowanymi przez „Translex” na rzecz Klienta.

Tryby tłumaczeń

6. Tłumaczenia wykonywane są w następujących trybach:

6.1. Zwykły – w ciągu 3 dni (do 10 stron dziennie)

6.2. Ekspresowy – w ciągu doby (pod warunkiem dostarczenia tłumaczenia do godz. 10.00) + 50% ceny podstawowej

6.3. Superekspresowy – w dniu złożenia zlecenia (do 5 stron dziennie, pod warunkiem dostarczenia tłumaczenia do godz. 10.00) + 100% ceny podstawowej

Wszelkie pytania proszę kierować pod adres biuro@translex.pl.


Kontakt

Biuro Tłumaczeń Translex BOCHNIA
ul. Kowalska 1/3
32-700 Bochnia, Polska
Mob. +48 509 740 857
Tel: +48 14 610 52 10

Biuro Tłumaczeń Translex BRZESKO
Plac Żwirki i Wigury 3 (II piętro, nad Bankiem BHP)
32-800 Brzesko, Polska
Tel: +48 660 790 474

X

Witaj! Mam na imię Magdalena - w czym mogę pomóc?


Możesz do nas zadzwonić albo...

...napisać wiadomość. Odpiszemy możliwie jak najszybciej!

Magdalena Całka
Project Manager

+48 660 790 474
biurobrzesko@translex.pl